2019-01-09 16:30

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż powziął informację o rejestracji 9 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 33/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 18 czerwca 2018 r.

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:

  1. w § 4 ust. 1 pkt 9 lit. e otrzymała następujące brzmienie:

„e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;”;

 

 2. w § 4 ust. 1 pkt 9 po lit. f dodano litery g – h o następującym brzmieniu:

„g) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;

h) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,”.