2017-04-13 16:51

Podstawa prawna:

38 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 13 kwietnia 2017 r. został ustalony przez Radę Nadzorczą Banku tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmian Statutu Banku.

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania