2017-04-13 17:48

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu: 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w wysokości 2.888.300 tys. złotych, wskazując na jego następujące przeznaczanie:

  1. na kapitał zapasowy w kwocie 2.850.000 tys. złotych,
  2. na kapitał rezerwowy w kwocie 38.300 tys. złotych.

 

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Banku za 2016 rok uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2016 r. jest spójna z deklarowaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku decyzją o zastosowaniu się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (”KNF”), dotyczącego zatrzymania przez Bank całości zysku wypracowanego w 2016 r. O zaleceniu KNF Bank informował raportem nr 4/2017.