2014-01-08 16:08

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”, „PKO Bank Polski”, „Bank”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. podjęła uchwały powołujące ponownie:

- Pana Zbigniewa Jagiełłę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku,

- Pana Piotra Stanisława Alickiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Bartosza Drabikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Piotra Mazura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku

- Pana Jarosława Myjaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Jacka Obłękowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,

- Pana Jakuba Papierskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

 

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO Banku Polskim S.A. na wspólną kadencję Zarządu Banku rozpoczynającą się z upływem bieżącej wspólnej kadencji Zarządu Banku.

 

Poniżej Bank przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.:

Zbigniew Jagiełło

Zbigniew Jagiełło (ur. 1964 r.) - Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku, powołany na kolejną kadencję w 2011 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A.

W okresie kilkunastoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za:

  • Przeprowadzenie PKO Banku Polskiego z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012, która zaowocowała zdecydowanym wzrostem efektywności mierzonej wskaźnikami ROE, ROA i C/I, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych (PKO Bank Polski S.A. pozostaje liderem pod względem wartości akcji w wolnym obrocie giełdowym oraz ważnym emitentem długu korporacyjnego);
  • Dostosowanie PKO Banku Polskiego do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów;
  • Przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych.

Zbigniew Jagiełło jest aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Uznany także za Menedżera Roku 2011 w konkursie Gazety Bankowej. W 2012 roku tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu przyznał mu Bloomberg Businessweek Polska.

W 2013 został uhonorowany przez Miesięcznik Finansowy Bank nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013 za wkład w rozwój sektora finansowego, konsekwencję w umacnianiu rynkowej pozycji lidera rynku i determinację w zmienianiu wizerunku Banku.

 

Piotr Stanisław Alicki

Piotr Alicki (ur. 1964r.) jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości.

W latach 1990-98 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 roku jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA - początkowo jako z-ca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, w ostatnich czterech latach kierował Pionem Informatyki. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny oraz zarządzał obszarem analiz biznesowych IT w tym banku. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie całego procesu integracji.

W latach 1999-2010 Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 roku był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 do 2010 roku był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP, od 2010 roku reprezentuje w niej PKO Bank Polski. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", laureat konkursów "Lider Informatyki 1997", "Lider Informatyki 2010" oraz „Lider informatyki 2012”. 10 grudnia 2010 został powołany do Rady Nadzorczej Spółki Inteligo Financial Services S.A., gdzie od 30 maja 2011 sprawuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego RN Spółki. Od 11 października 2011 jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP.

Od 1 maja 2011 r. zasiada w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentuje PKO Bank Polski, inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

Piotr Stanisław Alicki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usług od 2 listopada 2010 r.

 

Bartosz Drabikowski

Bartosz Drabikowski (ur. 1970 r.) pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Finansów i Rachunkowości oraz Dyrektora Finansowego od 20 maja 2008 roku. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz programu Executive MBA University of Illinois at Urbana - Champaign. Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, analizy i administrację.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

 

Piotr Mazur

Piotr Mazur (ur. 1966 r.) pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem po uzyskaniu zgody KNF 8 stycznia 2013 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym 14 lat na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.

Po studiach rozpoczął pracę w Banku BPH w obszarze kredytów. Od 1992 r. związany z Bankiem Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Bankiem Zachodnim WBK SA pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, później jako dyrektor Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 r. był Głównym Oficerem Kredytowym - a od marca 2012 r. także Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA. Był również zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

 

Jarosław Myjak

Jarosław Myjak (ur. 1955 r.), mgr filologii angielskiej (studia amerykańskie) na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978) i mgr prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1981). Studiował też na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto (program ekonomiczny - 1976 - 1977).

Jest również m. in. absolwentem Columbia Business School New York (Leadership for the Future), INSEAD/CEDEP Fontainebleau, Francja - General Management Programme (1998 - 1999), Sundridge Park, Wielka Brytania - Management Development Programme.

Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Adwokat i radca prawny. Członek Warszawskiej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Był radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Altheimer & Gray i Dewey & LeBoeuf, gdzie brał udział w postępowaniach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, konsultingu inwestycyjnym i ubezpieczeniowym, reprezentując zarówno Skarb Państwa jak i inwestorów zagranicznych.

Był również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jeden z liderów i strateg polskiego rynku ubezpieczeń i długoterminowych oszczędności. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój jednej z największych grup usług finansowych - Commercial Union (obecnie Aviva) w Polsce i na Litwie oraz stworzenie, w latach 1998 - 2004, modelu współpracy Grupy CU z Bankiem WBK S.A., a później BZWBK S.A. obejmującego partycypację kapitałową i dystrybucyjną Banku w Towarzystwach Ubezpieczeniowych CU i Powszechnym Towarzystwie Emerytur i rozwój bankassurance.

W celu wzmocnienia oferty dla klientów, jako jeden z pionierów propagujących reformę emerytalną w Polsce, był odpowiedzialny za wizję strategiczną, utworzenie i sukces rynkowy PTE Commercial Union BPH WBK, które stało się liderem rynku.

Jego strategia obrony portfela klientów, zapewnienia im należytej obsługi i pozyskiwania nowych segmentów rynku, doprowadziła do utworzenia spółki zarządzającej aktywami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działu ubezpieczeń osobowych - majątkowych, spółki agenta transferowego i spółki dystrybucyjnej.

W ramach zarządzania grupą finansową przeprowadził proces jej restrukturyzacji, wprowadzając pełne zarządzanie holdingowe z wykorzystaniem efektów synergii.

Współuczestniczył w procesie fuzji Commercial Union i Norwich Union (CU Europe).

W latach 2000 - 2004 prezes Grupy Commercial Union (obecnie AVIVA) w Polsce i na Litwie.
W Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie pełnił kolejno funkcje: członka Zarządu (1995), pierwszego wiceprezesa (1996 - 1997), następnie prezesa Zarządu (1998 - 2004).

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. W latach 1998 - 2004 m. in. był przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek Commercial Union w Polsce i na Litwie w tym Towarzystw CU PTE, CU TFI, CU Ogólne, CU Asset Management, CU Sp. z o.o. (Agent Transferowy) oraz CU Litwa (Lietuvos Draudimas).

Był również członkiem: Rady Nadzorczej i Komitetu Strategicznego Citibank Handlowy SA, Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego BGŻ SA, odpowiedzialnym z ramienia MSP za projekt prywatyzacyjny banku oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp z o.o. oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA.

Obecnie przewodniczy Radom Nadzorczym Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz PKO BP Faktoring SA.

W 2006r. i od 2008r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PKO BP odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną.

Przez szereg kadencji Jarosław Myjak był członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem i członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wiceprezydentem PKPP "Lewiatan", prezesem Związku Ubezpieczeniowych Grup Kapitałowych w ramach PKPP "Lewiatan", oraz członkiem Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce.

Jako działacz korporacji branżowych Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz PKPP "Lewiatan" brał udział w komisjach parlamentarnych nowelizujących prawo ubezpieczeniowe i tworzących prawo o funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, a także w grupach projektowych reformy służby zdrowia w Polsce przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Pracy i Ministrze Gospodarki.

Menedżer Roku 2002, odznaczony odznaką branżową "Za zasługi dla rynku ubezpieczeń w Polsce" oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Jarosław Myjak pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Rynku Korporacyjnego od 15 grudnia 2008 r.

 

Jacek Obłękowski

Jacek Obłękowski (ur. 1965 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie - specjalizacja historia i dyplomacja. Ukończył kurs maklerski. Jest także absolwentem University of Navara - AMP. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 r. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A., gdzie do 1998 r. pracował na stanowiskach od stażysty do dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią. Od września 1998 r. był pracownikiem PKO Banku Polskiego, gdzie pracował kolejno na stanowiskach dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, dyrektora Departamentu Marketingu i Sprzedaży i jednocześnie p.o. dyrektora Biura Obsługi Rekompensat, dyrektora zarządzającego Pionem Sieci oraz - od grudnia 2000 r. do czerwca 2002 r. - dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za nadzorowanie prac związanych z biznesowymi aspektami wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego. Do 2004 r. był przewodniczącym Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej KredytBank Ukraina. Od 2013 roku – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KREDOBANK SA. W latach 2002 - 2007 był wiceprezesem Zarządu Banku odpowiedzialnym za obszar rynku detalicznego oraz marketing. W tym czasie był m.in. przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku, członkiem Rady Dyrektorów VISA EUROPE. Był odpowiedzialny za przejęcie Inteligo.

Od 2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dominet Bank SA, a po fuzji - od 2009 do 2011 r. pełnił w BNP Paribas/Fortis Bank Polska SA funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych.

Jacek Obłękowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Rynku Detalicznego od 30 czerwca 2011 r.

 

Jakub Papierski

Jakub Papierski (ur. 1972 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu. Od czerwca 2011 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.

W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a potem był członkiem Rady Programowej.

Jakub Papierski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Inwestycyjnej od 22 marca 2010 r.

 

 

Ponadto Bank informuje:

Pan Zbigniew Jagiełło, Pan Piotr Stanisław Alicki, Pan Bartosz Drabikowski, Pan Piotr Mazur, Pan Jarosław Myjak, Pan Jacek Obłękowski oraz Pan Jakub Papierski nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. Żaden z powołanych członków Zarządu Banku nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. spółce cywilnej lub osobowej. Żaden z powołanych członków Zarządu Banku nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A., poza Panem Jakubem Papierskim, który jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA. Żaden z powołanych członków Zarządu Banku nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A. osoby prawnej innej niż wskazane w zdaniu poprzedzającym. Żaden z powołanych członków Zarządu Banku wskazanych osób nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.