2019-08-19 11:25

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Skarbu Państwa - akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) na dzień 17 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (punkt porządku obrad dodany przez Bank),
  9. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
  10. zamknięcie obrad.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania