2016-02-29 16:00

 

Podstawa prawna:

§ 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że następujący członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie w dniu 25 lutego 2016 r.: Mirosław Barszcz, Adam Budnikowski, Wojciech Jasiński, Andrzej Kisielewicz, Janusz Ostaszewski, oraz Agnieszka Winnik – Kalemba, oświadczyli iż:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;

- nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;

- nie są członkami organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie są członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

- nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

Ponadto Piotr Sadownik oświadczył, iż:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, z zastrzeżeniem tiret trzecie niniejszego oświadczenia;

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;

- nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; jest członkiem organu nadzorczego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku – Bank Ochrony Środowiska S.A.

- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.