2017-05-16 10:39

Podstawa prawna:

 

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

 

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. podjął uchwałę o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł (opcja call) wyemitowanych przez Bank w dniu 14 września 2012 r., o emisji których Bank informował w raporcie bieżącym nr 69/2012 („Emisja OP0922” i odpowiednio „Opcja Call Emisji OP0922”). Zrealizowanie Opcji Call Emisji OP0922 jest uzależnione od uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). O uzyskaniu zgody KNF na wykonanie Opcji Call Emisji OP0922 Bank poinformuje niezwłocznie w odrębnym raporcie.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call) („Nowa Emisja”). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1.700.000.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1.000 zł. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej.

Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły – w związku z zamierzanym wykonaniem Opcji Call Emisji OP0922 – środki pozyskane przez Bank z Emisji OP0922. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, Opcja Call Emisji OP0922 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem Opcji Call Emisji OP0922 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu Emisji OP0922 i Nowej Emisji wynosił będzie maksymalnie 3.300.700.000 zł.