2019-08-26 11:59

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż powziął informację o rejestracji 26 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku, przyjętej uchwałą nr 32/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 18 czerwca 2018 r.

W Statucie Banku wprowadzono zmianę w § 4 ust. 2 pkt 15 poprzez dodanie po lit. c lit. d o następującym brzmieniu:

„d) oferowanie instrumentów finansowych,”.