2019-11-06 11:08

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).

Określona dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL wynosi 14,376% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co odpowiada 22,807% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych wynosi 13,726% TLOF, co odpowiada 23,014% TRE. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 r. BFG wyznaczył liniową ścieżkę dojścia do limitu: odpowiednio na koniec 2020 oraz 2021 r. wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi 11,002% i 12,689% na poziomie skonsolidowanym oraz 10,524% i 12,125% na poziomie jednostkowym.

MREL został wyznaczony na podstawie danych według stanu na 31 grudnia 2018 r.