2019-11-12 15:50

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 listopada 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości.

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,36 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,27 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Do chwili otrzymania powyższego pisma, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,42 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,31 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 31/2018.

Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.