2017-06-22 12:01

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, postanowiło dokonać podziału zysku Banku za rok obrotowy 2016, przeznaczając zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku na kapitały zapasowy i rezerwowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy.

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zaleciła Bankowi zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez PKO Bank Polski całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku za 2016 r. jest spójna z zaleceniem KNF.