2019-12-23 17:08

Podstawa prawna: 

  • 80 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 Treść raportu:

 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2020r.: 

  1. raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. - 12 lutego 2020 r.,
  2. skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2020 r. – 6 maja 2020 r.,
  3. skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2020 r. – 5 sierpnia 2020 r.,
  4. skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2020 r. – 4 listopada 2020 r.