2017-06-22 19:48

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.  21 i pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego SA („Bank”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku: Piotra Sadownika, Grażynę Ciurzyńską, Zbigniewa Hajłasza, Mirosława Barszcza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Kisielewicza, Elżbietę Mączyńską-Ziemacką, Janusza Ostaszewskiego.


Bank informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie  § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczebność Rady Nadzorczej na 11 osób.

Ponadto ZWZ na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:
- Piotra Sadownika,
- Grażynę Ciurzyńską,
- Mariusza Andrzejewskiego,
- Mirosława Barszcza,
- Adama Budnikowskiego,
- Zbigniewa Hajłasza,
- Wojciecha Jasińskiego,
- Andrzeja Kisielewicza,
- Elżbietę Mączyńską-Ziemacką,
- Janusza Ostaszewskiego
- Jerzego Paluchniaka.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Piotr Sadownik, Grażyna Ciurzyńska, Mariusz Andrzejewski, Mirosław Barszcz, Adam Budnikowski, Zbigniew Hajłasz, Wojciech Jasiński, Andrzej Kisielewicz, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Janusz Ostaszewski, Jerzy Paluchnik zostali powołani na  kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu ZWZ.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:
1. Piotra Sadownika – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
2. Grażynę Ciurzyńską - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.


Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Piotr Sadownik

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Paris II Pantheon – Assas. Tytuł zawodowy adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobył w 1996 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych.  Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.
Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe w dziedzinie sporów sądowych. Ponadto Legal 500 rekomenduje go w dziedzinie energii i zasobów naturalnych oraz własności intelektualnej.
Od dnia 15 lutego 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Grażyna Ciurzyńska

Pani Grażyna Ciurzyńska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w administracji rządowej, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
Od 1996 r. przez 20 lat związana z sektorem bankowym. Pracowała na stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego banku PBK S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) oraz Kredyt Banku S.A. nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie na stanowiskach dyrektora w obszarze detalicznym Banku BGŻ S.A. odpowiedzialna między innymi za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję doradcy Prezesa Zarządu Banku.
Od 2007 r. związana z rynkiem płatności i kart bankowych. Jako dyrektor departamentu w Banku BGŻ S.A., a następnie w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz dostawcami technologii i usług kartowych.
Ponadto była członkiem Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej Prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich.
Przez ponad 15 lat prowadziła pracę naukowo- dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Obecnie Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący wdrożenie polityki  inwestycyjnej, procesy obsługi  i  współpracę z inwestorami oraz  instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy.

Mariusz Andrzejewski

Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, jest także kierownikiem Katedry Rachunkowości  Finansowej.  Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Od 2013 roku pracuje także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Ukończył trzy fakultety studiując rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także automatykę i robotykę na specjalności: sztuczna inteligencja oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 r., realizując grant KBN, przygotował i obronił pracę doktorską pt. „Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych”.

Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych m. in. takich spółek: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Alwernia SA, Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, , Północ Nieruchomości SA (spółka notowana na NewConnect), PolRest SA (spółka notowana na GPW w Warszawie), Media Nieruchomości SA, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach,  Był także prezesem zarządu Altair Sp. z o.o., członkiem zarządu ds. finansowych w TBS Złocień Sp. z o.o. oraz doradcą zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych  - IPSiZ Sp. z o.o. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej PKP PLK SA oraz członkiem rady nadzorczej AWSA Holland II BV.

W latach 2005 –2006  był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.
 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest także członkiem European Accounting Association (EAA), International Association for Accounting Education & Research (IAAER) oraz Rady Naukowej SKwP.

Urodził się w 1971 roku, jest żonaty i ma troje dzieci.
 

 


Mirosław Barszcz

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Obecnie Prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. W 2014-2016 zatrudniony jako doradca w departamencie strategii w PGNiG SA. W latach 2013-2014 był niezależnym doradcą w obszarach strategii, finansów, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich (1996-1997 Ernst & Young, 1998 -2001 Arthur Andersen, 2001 – 2004 PricewaterhouseCoopers), kancelariach prawniczych (2005 Baker & McKenzie, 2008-2013 GWW Legal) oraz administracji rządowej (2005 – 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 2007 – Minister Budownictwa, 2011 – 2013 doradca Ministra Sprawiedliwości).  Brał udział w ponad 30 szkoleniach (organizowanych przez Ernst & Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers) m.in. z zakresu podatków, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, różnic kulturowych, komunikacji. Posiada doświadczenie doradcze w wielu branżach, m.in.: finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, produkcyjnej, bankowej, handlowej, logistycznej, turystycznej. Uczestniczył w pracach na licznymi projektami z zakresu administracji rządowej.


Adam Budnikowski

Studia magisterskie ukończył w 1971 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku ekonomika handlu zagranicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1975 roku na Wydziale Handlu Zagranicznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Na tym samym wydziale w 1983 roku uzyskał habilitację. W 1992 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Od początku kariery zawodowej związany z Szkołą Główną Handlową. Pracę na uczelni rozpoczął w 1974 roku jako asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W kolejnych latach, wraz z uzyskiwanymi tytułami naukowymi, awansował kolejno na adiunkta, docenta i profesora. W 1996 roku został wybrany na Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH i pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje, aż do 2002 r. Rektorem SGH został w 2005 r., a 5 marca 2008 r. został wybrany na drugą kadencję, przypadającą na lata 2008-2012. Od 2012 jest ponownie Dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
W swojej karierze zawodowej współpracował również z innymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, m.in. Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (pełnił stanowisko wicedyrektora Instytutu w latach 1992-1993), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Akademią Dyplomatyczną w Warszawie oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Od 2001 roku jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2012 członek prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
W swojej karierze naukowo-badawczej wielokrotnie wykładał na uczelniach zachodnich i odbywał na nich staże. Był m.in. stypendystą Fulbrighta, a w 1996 roku jako ekspert Banku Światowego brał udział w misjach banku w Turcji i Rumunii.
Główne obszary jego zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką międzynarodową. Obejmują m.in. międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych), transformację w Europie Środkowej i Wschodniej oraz politykę ochrony środowiska.

Zbigniew Hajłasz

Pan Zbigniew Hajłasz jest praktykiem i konsultantem w dziedzinie zarządzania i rozwoju. Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju instytucji finansowych, restrukturyzacji przemysłowej, prywatyzacji i przedsięwzięć międzynarodowych.
Uzyskane tytuły naukowe: MPhil in Economics (London University, 2002) oraz mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska, 1982).
W 1993-96 oraz od 2005 r. – wykładowca akademicki (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), od sierpnia 2011 r. – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Św. Katarzynie (laureata rankingu Gazela Biznesu w latach 2015 i 2016); od stycznia 2016 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA.
Pełnił m.in. następujące funkcje: Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (1991-1993); Dyrektor Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA (1994-1996), Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu PRW SA we Wrocławiu, Prezes Zarządu TBS sp. z o.o. w Głogowie, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu OPDRO.
Był członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo - Finansowe SA we Wrocławiu, Polskie Radio Wrocław SA we Wrocławiu, TBS sp. z o.o. w Lubinie (najlepszy TBS w kraju w rankingu BGK), Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., Polskie Radio SA.
Autor ekspertyz dla Sejmu i Rządu RP oraz dla instytucji finansowych.

 

Wojciech Jasiński

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1972 r.).
W latach 1972 – 1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990 – 1991 organizował samorząd terytorialny w woj. płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję członka zarządu, następnie prezesa zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska w latach 1998 – 2000. Od września 2000 r. do lipca 2001 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006 – 2007 był Ministrem Skarbu Państwa.
Od 2001 r. wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.
W dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Wojciecha Jasińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

 

Andrzej Kisielewicz

Posiada tytuł profesora nauk matematycznych. Zatrudniony jest na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Habilitację obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich ośrodkach naukowych, jak: Uniwersytet Opolski, Vanderbilt University (Nashville, USA), Polska Akademia Nauk, Technische University (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Politechnika Wrocławska. Posiada doświadczenie, jako członek rad nadzorczych. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz licznych książek (np. „Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki” itd.). Jest także autorem wielu opinii, recenzji i ekspertyz, m.in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej.  Zawodowo zainteresowany zastosowaniem matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczną inteligencją, business  intelligence, informatyzacją, teorią argumentacji.


Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria). Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1990) oraz Szkole Głównej Handlowej (od 1998) na stanowisku kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (od 2008) oraz kierownika studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”. Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (od 14 czerwca 2013), prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005) także członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2011). Członek Narodowej Rady Rozwoju.
W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2005-2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ, w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju, w latach 1990-1991 doradca i konsultant w Polsko-Szwedzkiej Sp. z o.o. SWEA SYSTEM. Odbyła staże naukowo-badawcze m.in. w Niemczech (Uniwersytet Mannheim), Austrii (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Jest trzykrotną stypendystka DAAD oraz autorką, współautorką i redaktorem ok. 200 publikacji oraz ekspertyz z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i  wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”, wydawanego przez PTE i KNE PAN, członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez KNOP SGH, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika International Journal ofSustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.

Janusz Ostaszewski

Dyrektor Instytutu Finansów, w latach 2001-2013 r. kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005-2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów.
Absolwent SGPiS, studia ukończył w 1978 roku.  Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982  roku na Wydziale Handlu Wewnętrznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Na tym samym wydziale w 1990 roku uzyskał habilitację. W 2001 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do liczącego się dorobku naukowego, autor zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisały i obroniły 22 osoby. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA - oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami.


Jerzy Paluchniak

Pan Jerzy Paluchniak - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od 2003 r. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W 2005 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr 10649) a także w tym samym roku zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy ACCA.
Pan Jerzy Paluchniak w latach 1999 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent brand managera w firmie Zielona Budka Zbigniew Grycan S.A. Jeszcze w 2000 roku kontynuował karierę zawodową we wrocławskim dziale audytu Arthur Andersen/Ernst&Young na stanowiskach od asystenta do managera (awans na stanowisko managera w 2005 r.).
Od 2007 roku do stycznia 2016 roku pracował we wrocławskim dziale audytu KPMG, gdzie w 2008 roku awansował na stanowisko senior managera. Oprócz pełnienia roli kluczowego biegłego rewidenta w badaniach sprawozdań finansowych pełnił kierownicze role w projektach dotyczących
przeglądów i audytów procesów, wdrażania funkcji audytu wewnętrznego oraz w projektach dochodzeniowych. Uzyskał tytuł Certyfikowanego Trenera w KPMG. Prowadził szkolenia merytoryczne z dziedziny audytu, rachunkowości i kompetencji osobistych i interpersonalnych dla klientów i pracowników KPMG. Ponadto był odpowiedzialny za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w biurze KPMG we Wrocławiu.
W latach 2016 – 2017 był członkiem Rady Nadzorczej PZU SA oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady.
Pracował także w latach 2016 – 2017 w Tauron Polska Energia S.A. na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Audytu Wewnętrznego, odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego we wszystkich spółkach Grupy Tauron Polska Energia S.A., gdzie przeprowadził głęboką zmianę funkcji audytu wewnętrznego dostosowując ją do nowego modelu biznesowego Grupy Tauron.
Ponadto od 2010 r. członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.

 

Ponadto Bank informuje, że następujący członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2017 r.: Grażyna Ciurzyńska, Mariusz Andrzejewski, Mirosław Barszcz, Adam Budnikowski, Zbigniew Hajłasz, Wojciech Jasiński, Andrzej Kisielewicz, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Janusz Ostaszewski, Jerzy Paluchniak oświadczyli iż:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie są członkami organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie są członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Ponadto Piotr Sadownik oświadczył, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, z zastrzeżeniem tiret trzecie niniejszego oświadczenia;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; jest członkiem organu nadzorczego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku – Bank Ochrony Środowiska S.A.
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.