2018-06-19 12:51

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  („ZWZ”), zwołanym na 18 maja 2018 r., w jego I części, która odbyła się 18 maja 2018 r. dysponowali 849.278.443 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,94%.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów w I części ZWZ posiadali:
1) Skarb Państwa - 367.918.980  głosów, tj. 43,32% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny – 98.000.000 głosów tj. 11,54% głosów na ZWZ oraz 7,84% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 89.000.000 głosów tj. 10,48% głosów na ZWZ oraz 7,12% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 50.000.000 głosów tj. 5,89% głosów na ZWZ oraz 4,00% ogólnej liczby głosów.

W II części obrad 18 czerwca 2018 r. akcjonariusze obecni na ZWZ dysponowali 849.278.443 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,94%.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów w II części ZWZ posiadali:
1) Skarb Państwa - 367.918.980  głosów, tj. 43,32% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny – 98.000.000 głosów tj. 11,54% głosów na ZWZ oraz 7,84% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 89.000.000 głosów tj. 10,48% głosów na ZWZ oraz 7,12% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 50.000.000 głosów tj. 5,89% głosów na ZWZ oraz 4,00% ogólnej liczby głosów.