2019-12-27 13:49

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż 27 grudnia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. z 3 grudnia 2019 r.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o wysokości dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, który wynosi 0,10 p.p.

Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w styczniu 2019 r., wynosiła 0,66 p.p.