2016-03-25 15:25

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w dniu 25 marca 2016 r. Bank wypowiedział:

1)     umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR, zawartą z kontrahentem („Kontrahent” lub „Gwarant”) w dniu 29 stycznia 2016 r., o której zawarciu Bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2016 (odpowiednio „Pierwsza Gwarancja” i „Pierwsza Umowa Gwarancji”); oraz

2)     umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR, zawartą z Kontrahentem w dniu 29 lutego 2016 r., o której zawarciu Bank informował w raporcie bieżącym nr 15/2016 (odpowiednio „Druga Gwarancja” i „Druga Umowa Gwarancji”).

Wypowiedzenie przez Bank Pierwszej Gwarancji oraz Drugiej Gwarancji nastąpiło bez podania przyczyn, w sposób przewidziany w treści odpowiednio Pierwszej Umowy Gwarancji i Drugiej Umowy Gwarancji oraz zgodnie z ich warunkami.

Zgodnie z treścią Pierwszej Umowy Gwarancji oraz Drugiej Umowy Gwarancji, wskutek dokonanych wypowiedzeń Pierwsza Gwarancja i Druga Gwarancja wygasną z końcem marca 2016 r.

W związku z wypowiedzeniem Pierwszej Umowy Gwarancji i Drugiej Umowy Gwarancji Bank nie będzie ponosił dalszych kosztów związanych z płatnością premii gwarancyjnej z tytułu Pierwszej Gwarancji i Drugiej Gwarancji.