2017-07-10 16:17

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Banku – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów („Akcjonariusz") przekazany w dniu 26 czerwca 2017 r., Bank, działając na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazał Akcjonariuszowi dodatkową informację o wysokości odpraw i odszkodowań dla byłych członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Banku przyznawanych w okresie od 2008 r. do 26 czerwca 2017 r. Informacja przedstawiona jest w załączniku do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania