2017-07-18 17:44

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. otrzymał od Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Minister Rozwoju i Finansów („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 20 lipca 2017 r., zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

• do punktu 11 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Otrzymany od Skarbu Państwa jako akcjonariusza wniosek oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania