2017-03-02 14:05

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 marca 2017 r. Zarząd Banku przyjął w nowym brzmieniu „Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.” („Zasady”), które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej.

Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez Bank minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 na poziomie 14,62%. Przez wymogi regulacyjne należy rozumieć również stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu nadzoru, w zakresie możliwości wypłaty dywidendy przez instytucje finansowe, w tym Bank.

Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością Banku i spółek Grupy Kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.

Polityka dywidendowa została zaktualizowana w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego 6 grudnia 2016 r. stanowiska w sprawie polityki dywidendowej między innymi banków w 2017 roku za 2016 rok, o którym Bank informował raportem nr 58/2016 z 7 grudnia 2016 r. Wartości progowe dla miar adekwatności kapitałowej w aspekcie polityki dywidendowej zostały w Zasadach określone na poziomie rekomendowanym przez KNF tj. wskazując jako kryterium dywidendowe współczynnik kapitału Tier 1 powyżej 14,62%.

Zasady zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku.