2017-07-21 08:45

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., w jego I części która odbyła się 22 czerwca 2017 r. dysponowali 712.764.969 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 57,02%.

 

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów w I części ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, posiadał 367.918.980 głosów, tj. 51,62% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 87.463.000 głosów tj. 12,27% głosów na ZWZ oraz 7,00% ogólnej liczby głosów;
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 48.500.000 głosów tj. 6,80% głosów na ZWZ oraz 3,88% ogólnej liczby głosów.

 

W II części obrad w dniu 20 lipca 2017 r. akcjonariusze obecni na ZWZ dysponowali 682.591.728 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 54,61%.

 

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów w II części ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, posiadał 367.918.980 głosów, tj. 53,90% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 87.463.000 głosów tj. 12,81% głosów na ZWZ oraz 7,00% ogólnej liczby głosów;
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 48.500.000 głosów tj. 7,11% głosów na ZWZ oraz 3,88% ogólnej liczby głosów.