2017-08-09 17:50

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Pan Janusz Derda zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Banku z końcem dnia 9 sierpnia 2017 r.