2016-06-30 11:42

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, uchwaliło, iż zysk netto osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 2 571 142 tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych dzieli się w następujący sposób:

1)   dywidenda dla akcjonariuszy                                                   1 250 000 tys. złotych,

2)   kapitał zapasowy w wysokości                                                 2 500 000 tys. złotych,

3)   kapitał rezerwowy w wysokości                                                    71 142 tys. złotych.

Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 r. (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:

1)     Bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz

2)     nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych Banku, które – według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za 3. kwartał 2016 r. – spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi (spełnienie się obu warunków łącznie dalej jako „Spełnienie Warunków Dywidendy”).

 

W przypadku braku Spełnienia Warunków Dywidendy, zysk netto Banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 2 571 142 tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych dzieli się w następujący sposób:

1)     na kapitał zapasowy w wysokości                                         3 750 000 tys. złotych,

2)     na kapitał rezerwowy w wysokości                                             71 142 tys. złotych.

Zarząd Banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy albo braku Spełnienia Warunków Dywidendy najpóźniej  do dnia 9 grudnia 2016 r. Informacja o uchwale Zarządu, o której wyżej mowa, zostanie przekazana przez Bank do publicznej wiadomości w  trybie raportu bieżącego.

 

W przypadku Spełnienia Warunków Dywidendy:

1)     dzień dywidendy ustala się na 30 września 2016 r.

2)     Bank w 2016 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2015 r. w wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję;

3)     wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 r.;

4)     dywidenda może być wypłacona w formie:

a)     przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), lub

b)     przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.


Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji Banku  czyli 1.250.000.000 akcji.