2017-08-23 16:51

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 14/2017 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Bank uplasował emisję obligacji podporządkowanych („Emisja”).

Poniżej Bank przekazuje szczegółowe informacje o uplasowanej Emisji :

 1. rozliczenie Emisji nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017 r. (Data Emisji),
 2. łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 1.700.000.000 zł,
 3. obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (”KNF”) – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody KNF na przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, Bank poinformuje odrębnym raportem,
 4. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od Daty Emisji, za zgodą KNF (opcja call),
 5. wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100.000 zł,
 6. cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji,
 7. obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 155 pb. p.a. w całym okresie Emisji,
 8. świadczenia z tytułu obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
 9. obligacje nie będą zabezpieczone,
 10. obligacje nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 11. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 12. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.