2017-08-30 13:58

Podstawa prawna:

 

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu nr 14/2017 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku z uzyskaniem w dniu 30 sierpnia 2017 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na realizację przez Bank prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call), w dniu 14 września 2017 r. Bank przeprowadzi wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922, o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł, wyemitowanych przez Bank w dniu 14 września 2012 r.

Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii OP0922, które umożliwiają Bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922 po upływie 5 lat od daty ich emisji.

Jednocześnie Bank informuje, że KNF w dniu 30 sierpnia 2017 r. wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017r. o łącznej wartości nominalnej 1.700.000.000 zł na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w związku z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.