2019-02-28 13:59

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 3/2019, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały, iż w granicach swoich kompetencji każdy z tych organów będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) sformułowane w piśmie KNF z 25 lutego 2019 r. („Zalecenie”).

W Zaleceniu KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018r. oraz zaleciła zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja o podziale zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.