2013-06-20 11:48

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A., w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok obrotowy 2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2.250.000.000,00 zł, co stanowi 1,80 zł na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie ustaliło:

 - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 19 września 2013 r.,
-  termin wypłaty dywidendy na 4 października 2013 r.


Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego S.A. t.j. 1.250.000.000 akcji.
Uchwalona wysokość dywidendy wpisuje się w stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych z dnia 28 listopada 2012 roku.