2015-06-25 11:24

Podstawa prawna:

 

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, postanowiło dokonać podziału zysku Banku za rok obrotowy 2014 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczając zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz pozostawiając kwotę niepodzieloną w wysokości 1 250 000 tys. złotych, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy.

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zaleciła zatrzymanie Bankowi całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku („Zalecenie”).

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku za 2014 r. jest spójna z Zaleceniem KNF.