2017-11-24 15:05

Raport nr 43/2017 – Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych.

Wskazane w stanowisku KNF kryteria wypłaty dywidendy w 2018 r. dla banków komercyjnych za 2017 r. są następujące:

KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki  spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nie realizujące programu naprawczego,
 • ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
 • posiadające poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% +75%*add-on + wymóg połączonego bufora +1,5%,

 

 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

 

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego w 2017 r. zysku.

KNF zarekomendowała, by do 75% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające wszystkie powyższe kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5% całkowitej ekspozycji na ryzyko, natomiast do 100% banki spełniające wszystkie powyższe kryteria, z uwzględnieniem w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Bank informuje, że według danych na 30.09.2017 r. spełnia wszystkie wyżej opisane kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy do 75% zysku za 2017 r.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki zaangażowane w kredyty walutowe korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

 

 • Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.
 • Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

 

Kryterium 1

- banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.

- banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.

- banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Kryterium 2

- banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.

- banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

 

Wymagany dla Banku poziom współczynników kapitałowych do wypłaty do 75% z wypracowanego zysku, o których mowa w stanowisku KNF jest następujący:

Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,25%

Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,41%

 

Według stanu na dzień 30 września 2017 r. wielkość współczynników kapitałowych dla Banku i Grupy Kapitałowej kształtowała się następująco:

Bank

 • Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 18,75%
 • Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 19,71%

 

Grupa Kapitałowa

 • Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 16,77%
 • Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 17,68%

 

Kryterium 1 ze stanowiska KNF:

udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego – 16,90%

 

Kryterium 2 ze stanowiska KNF:

udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych – 44,87%

Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2, według danych na 30.09.2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25% zysku netto za 2017 rok.

Zgodnie z przekazaną informacją KNF planuje także przedstawić na początku 2018 r. wytyczne, którymi KNF będzie się kierować kształtując politykę dywidendową w kolejnych okresach.