2017-12-21 13:50

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Rafała Kozłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 stycznia 2018 r. na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

Informacja o powołanym członku Zarządu:

Rafał Kozłowski
Rafał Kozłowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPH-PBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za projekt związany z organizacją PKO Banku Hipotecznego, którego Prezesem Zarządu był od października 2014r.
W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów.
Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie bankowości hipotecznej, ryzyka finansowego, controllingu oraz rachunkowości i sprawozdawczości.


Rafał Kozłowski oświadczył, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; 
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.