2016-10-18 16:02

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczącą zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1. z późn. zm., „rozporządzenie nr 575/2013”).

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,83 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,62 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz  co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,46 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 21 ustawy - Prawo bankowe, decyzja KNF ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas Bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,76 p.p., który składa się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,57 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 64/2015 z dnia 23 października 2015 r.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.