2016-11-03 14:12

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:


Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”) informuje o głównych celach i założeniach strategii rozwoju Banku na lata 2016-2020 (dalej: „strategia”), przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.

Do końca 2020 r. Bank zamierza:
   • osiągnąć rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,
   • obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,
   • utrzymać koszty ryzyka w przedziale 75-85 p.b.,
   • efektywnie i racjonalnie zarządzać adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy.

Zajmując pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce oraz utrzymując pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, Bank adresuje wyzwania do  2020 r. w celach strategicznych:
   • wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw,
   • satysfakcja klienta,
   • wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych,
   • proste i sprawne procesy – „szybciej i bez papieru”,
   • najlepszy pracodawca,
   • innowacyjność i nowe źródła przychodów,
   • lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

Dzięki strategii opartej na dźwigniach zrównoważonego rozwoju PKO Bank Polski w 2020 r. będzie:


1. … dopasowany do potrzeb Twoich i Twojego biznesu
Blisko klienta – Prosta i transparentna oferta oraz intuicyjne procesy; wysokiej klasy doradztwo; elastyczne rozwiązania cenowe; intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe oraz obsługowe; kanały interakcji z klientem dopasowane do potrzeb.

2. … dostępny zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz
Doskonałość dystrybucyjna – Nowoczesność a zarazem bliskość i lokalny charakter fizycznej sieci dystrybucji; najwyższej klasy doświadczenia w kanałach cyfrowych; integracja pomiędzy kanałami i wsparcie procesów wysokiej klasy narzędziami.

3. … rosnący stabilnie dzięki efektywnym procesom wewnętrznym
Sprawność operacyjna - Szybkość i sprawność decyzyjna na bazie wysokiej jakości danych i narzędzi analitycznych; automatyzacja i dematerializacja procesów – wygodnie i bez zbędnych wydruków („Bank bez papieru dla klientów i pracowników”). Maksymalizacja efektywnego wykorzystania kapitału.

4. … otwarty i dynamiczny, przyjazny i atrakcyjny jako pracodawca
Nowoczesna organizacja - Nowoczesna kultura pracy i angażujące przywództwo katalizatorem zmian; przyjazne i inkluzywne miejsce pracy wspierające różnorodność; koleżeństwo oraz zaufanie do siebie powiązane z odpowiedzialnością; nowoczesne narzędzia wypierające biurokrację.

5. … innowacyjny dla klientów i dla polskiej gospodarki
Innowacje i technologie – Aktywne uczestniczenie w kreowaniu nowych standardów w skali rynku; innowacyjne narzędzia dla klientów i organizacji; wzmacnianie roli instytucji zaufania publicznego i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.

6. … wiodący w obszarze produktów finansowych i usług dodanych
Rozszerzanie modelu biznesowego – Nowe strumienie przychodów pozaodsetkowych; nowe rynki i obszary działania w myśl podążania za potrzebami klientów; rozszerzanie dostępności oferty spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 

Bank będzie nadal łączył troskę o wzrost wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem społecznym i stawiał na zrównoważony rozwój. W codziennej pracy będzie integrował cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy, przy jednoczesnym zaangażowaniu w inicjatywy społeczne. Kluczowym fundamentem budowania dialogu z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i otoczeniem społecznym, będą wartości Banku oraz transparentna komunikacja.

 

Zastrzeżenie prawne:
Bank informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii Banku nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2016-2020.