2016-12-01 15:54

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”), w nawiązaniu do raportu Banku nr 53/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia przez Bank, PKO Leasing S.A. („PKO Leasing”) oraz Raiffeisen Bank International AG („RBI”) umowy dotyczącej nabycia przez PKO Leasing 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”) od RBI (odpowiednio „Umowa” i „Transakcja”), informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r., po spełnieniu określonych w Umowie warunków zawieszających, nastąpiło zamknięcie Transakcji obejmujące nabycie przez PKO Leasing 100% akcji w RLPL oraz zastąpienie przez grupę PKO Banku Polskiego finansowania udzielonego RLPL przez RBI lub podmioty z grupy RBI.

Jednocześnie, zgodnie z § 3 uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, o której Bank informował w raportach bieżących nr 34/2016 i nr 37/2016 („Uchwała o Podziale Zysku”), Zarząd Banku informuje, że w związku z zamknięciem Transakcji, w dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Banku podjął uchwałę stwierdzającą brak Spełnienia Warunków Dywidendy (zgodnie z definicją zawartą w Uchwale o Podziale Zysku). W konsekwencji, zysk Banku osiągnięty w 2015 roku oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych podzielony zostanie w sposób określony w § 2 Uchwały o Podziale Zysku, co zakłada przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy, nie przewidując wypłaty dywidendy.