2016-12-07 14:06

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, w tym banków.

Wskazane w stanowisku KNF kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych za 2016 rok są następujące:

KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki  spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nie realizujące programu naprawczego;
 • ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5;
 • posiadające dźwignię finansową (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
 • w przypadku bycia OSII (inną instytucją o znaczeniu systemowym) posiadające współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie wyższym niż minimalna wartość tego wskaźnika podwyższona o kapitał bezpieczeństwa, tj.: posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) wyższy od 13,25% + 0,75%*add-on + bufor OSII;
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy na poziomie wyższym niż:  13,25% + add-on + bufor OSII.

 

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego zysku.

KNF zarekomendowała, by do 100% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa. W przypadku bycia OSII - posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 16,25% + add-on + bufor OSII.

 

PKO Bank Polski informuje, że spełnia wszystkie wyżej opisane kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy do 50% zysku za 2016 rok. Bank dodatkowo podkreśla, iż raportem nr 57/2016 (z dnia 1 grudnia 2016 r.) poinformował o spełnieniu się warunków braku wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

 

Dodatkowo KNF wskazała, że banki istotnie zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych (posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

 

 • Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.
 • Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

 

Kryterium 1

 • banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy 20%
 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%
 • banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy 50% Kryterium 2
 •  
 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%
 • banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy 50%

 

Ponadto KNF stanęła na stanowisku, że banki posiadające nierozdysponowane zyski z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, są zobowiązane do notyfikacji tych planów do KNF, gdzie będą podlegały indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy.

Wymagany dla PKO Banku Polskiego poziom współczynników kapitałowych, o których mowa w stanowisku KNF jest następujący:

Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,62%

Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 14,83%

 

Według stanu na dzień 30 września 2016 r. wielkość współczynników kapitałowych dla Banku i Grupy Kapitałowej kształtowała się następująco:

Bank

 • Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 15,63%
 • Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 17,03%

 

Grupa Kapitałowa

 • Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,65%
 • Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,00%

 

Kryterium 1 ze stanowiska KNF:

udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego – 19,10%

 

Kryterium 2 ze stanowiska KNF:

udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych – 44,65 %

Bank informuje, że będzie na bieżąco monitorował poziom współczynników kapitałowych, wskazujących na możliwość wypłaty dywidendy.