2016-12-16 14:07

Podstawa prawna:

 

  • 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

 

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”) niniejszym informuje o datach przekazywania raportów okresowych za rok 2017:

 

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2017 r. – data przekazania raportu: 22 maja 2017 r.,

 

- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 r. – data przekazania raportu: 28 sierpnia 2017 r.,

 

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2017 r. – data przekazania raportu: 13 listopada 2017 r.,

 

- raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. – data przekazania raportu: 12 marca 2018 r.,

 

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. - data przekazania raportu: 12 marca 2018 r.