2012-09-14 13:06

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2012 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2012 r. Bank przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych.

Poniżej PKO Bank Polski przekazuje szczegółowe informacje o przeprowadzonej emisji obligacji podporządkowanych:

  1. łączna wartość nominalna obligacji wynosi 1.600.700.000 zł,
  2. obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z emisji obligacji, po uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO Banku Polskiego na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy Prawo bankowe. O uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym,
  3. wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł,
  4. cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji,
  5. obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 164 pb. p.a. w całym okresie emisji,
  6. świadczenia z tytułu obligacji mają wyłącznie charakter pieniężny,
  7. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez PKO Bank Polski jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wartość zobowiązań PKO Banku Polskiego na 30 czerwca 2012 r. wyniosła 165.046.830 tys. zł.