2017-03-16 15:32

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 4/2017 z dnia 10 marca 2017 r. oraz raportu nr 7/2017 z dnia 15 marca 2017 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w związku z otrzymaniem od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) indywidualnego zalecenia zatrzymania przez PKO Bank Polski całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF.

Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.