2017-04-11 11:11

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2017 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 13 marca 2017 roku (o których Bank poinformował w raporcie nr 5/2017 z dnia 13 marca 2017 r.).

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:


1) § 23 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie:

„2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa, komunikacji i promocji, strategii oraz zarządzania zasobami ludzkimi.”;

dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 Statutu:

„2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji oraz sprawy prawne.”;


2) § 27 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie:

„3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne. Komórka audytu podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”;

dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu:

„3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”.