2012-07-31 14:13

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: „PKO BP S.A.” lub „Spółka”) informuje, że otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego zawiadomienie z dnia 27 lipca 2012 r. o zwiększeniu stanu posiadania akcji PKO BP S.A. powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w PKO BP S.A., którego treść PKO BP S.A. przekazuje poniżej:

"Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki PKO BP S.A. (dalej "Spółka") rozliczonych w dniu 24 lipca 2012 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 53 631 448 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 4,29 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 53 631 448 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,29 % ogólnej liczby głosów. W dniu 27 lipca 2012 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 64 594 448 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Spółki, co stanowi 5,17% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 64 594 448 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,17% ogólnej liczby głosów."