2014-01-16 13:38

Podstawa prawna:

Paragraf 103 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2014:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2014 r. – termin przekazania raportu: 15 maja 2014 r.

- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2014 r. – termin przekazania raportu: 1 września 2014 r.

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2014 r. - termin przekazania raportu: 6 listopada 2014 r.

- raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 r. - termin przekazania raportu: 12 marca 2015 r

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 r. - termin przekazania raportu: 12 marca 2015 r.

Jednocześnie Zarząd PKO Banku Polskiego S.A.  informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. odpowiednio za drugi oraz czwarty kwartał 2014 r.

Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 r., których termin opublikowania został wyznaczony na dzień 3 marca 2014 r. (Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.) zostaną opublikowane w dniu 10 marca 2014 r.