2016-03-01 11:00

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu: 


Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Bank zawarł z kontrahentem („Kontrahent” lub „Gwarant”) umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR (odpowiednio „Gwarancja” i „Umowa Gwarancji”).


Wartość portfela wierzytelności Banku pokrytych Gwarancją (kwota Gwarancji) wynosi (po zaokrągleniu) 1.203.770.723złotych (słownie:  jeden miliard dwieście trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote). Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 36 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania. Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od PKO Banku Polskiego w razie naruszenia określonych zobowiązań PKO Banku Polskiego wynikających z Umowy Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 26.000.000 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych). Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.


Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Kontrahentem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 6.238.351.995 złotych (słownie: sześć miliardów dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Kontrahentem i podmiotami powiązanymi z Kontrahentem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. 

Umowa, o której mowa w raporcie bieżącym nr 7/2016, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych z Kontrahentem i podmiotami powiązanymi z Kontrahentem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.