2016-02-25 18:30

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniezwołane na 25 lutego 2016 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że uchwała nr 10/2016 nie została podjęta.

Pliki do pobrania