2008-05-21 20:00

W dniu 20 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2007 r., zgodnie z którą:

  1. PKO BP SA wypłaci dywidendę za 2007 r. w wysokości 1,09 zł brutto na jedną akcję,
  2. lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2007 r. zostanie ustalona na dzień 18 sierpnia 2008 r.,
  3. wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 września 2008 r.,
  4. dywidenda może być wypłacona w formie:
    1. przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
    2. przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.