2009-08-03 11:28

I. Pytania dotyczące uchwał w sprawie wypłaty dywidendy za 2008 rok i podwyższenia kapitału zakładowego Banku 1. Czym kierował się Zarząd Banku zmieniając decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy między grudniem 2008 r. a czerwcem 2009 r.? Przede wszystkim grudzień był 2,5 miesiąca po upadku Lehman Brothers. Dla tych wszystkich, którzy analizują rynek finansowy i kapitałowy to była druga odsłona kryzysu finansowego na świecie (pierwsza odsłona zdarzyła się 9 sierpnia 2007 r.). Po wrześniu 2008 r. zmienił się świat finansowy i bardzo nieliczne banki, poza emisjami ratunkowymi, mogły podjąć decyzję żeby wejść na rynek kapitałowy. Rynki kapitałowe po 15 września 2009 r zamarły, przestały istnieć. Obecnie rosnąca liczba instytucji finansowych wychodzi na rynek po dodatkowe kapitały, i to już nie są ratunkowe emisje, to już nie jest okres wcześniejszy. Wychodzą coraz lepsze instytucje i zbierają coraz większe pieniądze z rynku kapitałowego, bo ten rynek wraca do normalności i nie ma żadnego dobrego powodu, żeby PKO BP nie było w szeregu najlepszych instytucji na świecie, które stać na wyjście na rynek kapitałowy i pozyskać pieniądze z tego rynku. 2. Jak Bank zamierza spożytkować wpływy z emisji akcji? Celem tego projektu było wzmocnienie kapitałowe Banku o kwotę ok. 2,1 mld zł. To wzmocnienie można zrealizować w różnej strukturze i za chwilę będzie dyskusja nad inną strukturą (którą zgłosi Skarb Państwa), ale efekt netto będzie prawdopodobnie identyczny. Wzmocnienie kapitałowe PKO BP jako instytucji wiodącej na rynku polskim, jeszcze dodatkowe wzmocnienie, jest absolutnie zgodne z celem strategicznym Banku i pozwoli jeszcze lepiej konkurować, niż miało to miejsce do tej pory. 3. Jaka jest sytuacja finansowa PKO BP od końca 2008 roku?Najgorsze prognozy ekonomiczne przewidywane są na 3. kwartał 2009 roku i nastąpi to w momencie kiedy ma być wypłacana dywidenda. Czy to ma sens w sytuacji gdy pogorszy się sytuacja na rynku finansowym? Czy Bank zdoła podnieść w tym okresie kapitał, bo podwyższenie kapitału może być w tej sytuacji nieuzasadnione ekonomicznie. Zarządowi wydawało się, że w tak szczególnej sytuacji można w sposób racjonalny przeprowadzić tę transakcję. Akcja kredytowa by nie ucierpiała. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, to Bank przeprowadził wszechstronne analizy ryzyka (mogę tu uspokoić wszystkich akcjonariuszy) odwołujące się do różnych stress testów, analizy dotyczące wrażliwości ze względu na deprecjację kursu złotego, na przyrost złych kredytów oraz wzrost akcji kredytowej w ogóle. Naturalny bufor, który istnieje przy współczynniku wypłacalności to jest zysk za 2009 rok, który byłby księgowany w Banku we wrześniu, kiedy mielibyśmy zbadane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009r. 4. Z uwagi na diametralną zmianę sytuacji po zgłoszeniu poprawek do uchwał przez Ministerstwo Skarbu Państwa mam pytanie, czy Zarząd Banku, który jest organem wykonawczym realizującym uchwały ZWZ, widzi konieczność takiej emisji, która jest znacznie niższa od pierwotnego planu? Czy środki z takiej emisji będą w ogóle Bankowi potrzebne? W interesie Banku, akcjonariuszy, klientów i gospodarki leży wzmocnienie kapitałowe PKO BP. W związku z tym, jeżeli mówimy o emisji akcji, o zasadzie podwyższenia kapitału, to w kontekście roku 2009, w kontekście załamania na rynkach finansowych, w kontekście wyzwań, przed którymi stoi w roku 2010 gospodarka polska, to ja nie znajduję argumentów, które by przemawiały przeciwko podwyższeniu kapitałów PKO BP. Nie ulega również wątpliwości, że PKO BP jest wyjątkową instytucją, która jest w stanie przeprowadzić emisję akcji i podwyższyć kapitał. Jeżeli ten projekt zakończy się sukcesem, w ogóle projekt podwyższenia kapitału, wtedy będziemy mogli mówić o dodatkowej wzmocnionej perspektywie rozwojowej PKO BP, takiej, która pozwoli jeszcze mocniej konkurować na rynku krajowym, mieć bardzo dobre współczynniki bezpieczeństwa, potencjał do finansowania gospodarki i akcji kredytowej, a także zachowywać na rynku finansowym w sposób elastyczny. Tę transakcję można zrealizować w innej strukturze. Bank może mieć 2 mld zł netto na koniec procesu wypłacając mniejszą dywidendę i podwyższając o mniejszą kwotę kapitał. Efekt netto jest podobny. Wypowiedź pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa, Pana Tomasza Zganiacza, Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Skarbu Państwa Wariant, który Ministerstwo Skarbu Państwa proponuje został uznany za wariant, pozwalający jednocześnie na dalszy rozwój i najbezpieczniejszy dla Banku w ramach istniejących ograniczeń. Nie jestem w stanie, nie chciałbym wchodzić teraz w szczegółowe rozważania analityczne jaka kwota i dlaczego, ponieważ za tym wariantem stoi ciężka praca sporej grupy ludzi. W tej chwili w ramach obecnych możliwości czasowych nie byłbym w stanie zaprezentować wszelkich szczegółowych analiz, które były tutaj wykonane. II. Pozostałe pytania 5. Czy w sytuacji podwyższonego ryzyka związanego z działalnością na Ukrainie, Bank nie zamierza wycofać się z rynku ukraińskiego? Zarząd Banku został powołany 20 czerwca 2008r. i od tego momentu uwaga nasza skierowała się na Ukrainę. Dokonaliśmy bardzo głębokiej rekonstrukcji władz Kredobanku, zmieniliśmy zarząd i radę nadzorczą. Przy wsparciu audytora przeprowadziliśmy niezależne analizy jakości portfela kredytowego, w wyniku czego okazało się, że był on znacznie gorszy niż myślano, że jest. Bank przeprowadził specjalny audyt portfela kredytowego Kredobanku na koniec 2008 roku, a audytor zasugerował kwotę bezpiecznych rezerw, które powinniśmy utworzyć. Jako pierwszy bank zagraniczny na Ukrainie, Kredobank dokonał pełnego wyrezerwowania swojego portfela kredytowego. Niech nikt nie sądzi, że Ukraina jest prostym projektem. To jest wyzwanie dla PKO BP, które realizujemy z największą starannością i największym zaangażowaniem, odbudowując istnienie na rynku ukraińskim pod każdym możliwym względem. W ostatnich miesiącach mamy poprawę sytuacji płynnościowej w Kredobanku, widoczny przyrost depozytów. Jesteśmy jednym z nielicznych banków na Ukrainie, które nigdy nie zawiesiły płatności i jesteśmy bankiem, który zdobywa zaufanie również w regionie, w którym koncentruje swoją działalność. Działalność bankowa na Ukrainie to jest bardzo skomplikowana rzecz, do której Zarząd podszedł z najwyższą starannością i od samego początku ją restrukturyzuje. Bardzo mocno został wzmocniony nadzór właścicielski na spółką, jest przeprowadzana jej głęboka restrukturyzacja, w wyniku której w zatrudnienie w Kredobanku spadło w ciągu krótkiego okresu o prawie 600 etatów. 6. Czy nie powinniśmy się obawiać zbyt niskich odpisów aktualizujących utworzonych przez Banku w związku z przewidywanym pogorszeniem sytuacji gospodarczej? W ciągu całego 2008 roku utworzyliśmy odpisy netto na kwotę 1.149 mln zł, podczas gdy w 2007 roku było to kwota niespełna 45 mln zł. Chcę powiedzieć, że jesteśmy w innym układzie współzależnych. To jest bank, który nie tylko podwyższył swoją rentowność, zysk netto. Gdybyśmy przeprowadzili takie ćwiczenie techniczne, to przy opisach na podobnym poziomie co 2007 roku, zysk byłby niebotyczny. PKO BP jest dobrze wyrezerwowanym bankiem w obliczu zagrożeń i wyzwań, które czekają na nas w latach 2009 i 2010. Władze Banku nie udzieliły odpowiedzi na pytania szczegółowe z uwagi na fakt, że PKO BP jest spółką publiczną i obowiązuje ją zasada równego dostępu wszystkich akcjonariuszy do informacji oraz ze względu na treść art. 428 §2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej poprzez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.