2011-09-08 13:44

Pytania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Banku oraz rejestrację akcji Banku w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Pytanie od przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Pana Tomasza Bujaka:

  1. Kto był wnioskodawcą projektu uchwały?
  2. Na jakich zasadach zostanie ustalona cena sprzedaży akcji inwestorom?
  3. Czy w ocenie Zarządu jak i wnioskodawców uchwały oferta nie będzie niosła zagrożenia dla wyceny akcji dotychczasowych akcjonariuszy PKO BP SA?
  4. Czy przy sprzedaży czynnik ceny akcji będzie uwzględniony przez akcjonariuszy objętych uchwałą i kiedy zostanie to podane do publicznej wiadomości?
  5. Na czym będzie polegać zaangażowanie Banku w pomoc dla akcjonariuszy?

Odpowiedź Prezesa Zbigniewa Jagiełły: „W kwietniu 2011 roku Bank otrzymał pisma od akcjonariuszy sprzedających czyli Ministerstwa Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego informujące o zamiarze sprzedaży akcji Banku oraz zawierające prośbę o rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w ofercie publicznej. W dniu 19 kwietnia 2011 roku Zarząd Banku podjął decyzję o przystąpieniu do działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego. Decydentami w tej sprawie są akcjonariusze, Zarząd Banku dba o to, aby w tym procesie przestrzegać wszystkich przepisów prawa, aby zachować jak najlepszą wartość Banku dla akcjonariuszy, w tym również tych którzy w tej ofercie akcji nie będą sprzedawali.”