2011-06-21 18:26

PKO BP SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, które to kandydatury zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 30 czerwca 2011 r. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami kandydaci spełniają kryteria niezależnych członków rady nadzorczej stosownie do Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE Zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym Amplico. Według zgłaszającego akcjonariusza kandydaci posiadają niezbędne wykształcenie i doświadczenie do realizacji zadań, do których powoływana jest rada nadzorcza w spółce publicznej. Poniżej życiorysy zgłoszonych kandydatów.

Pliki do pobrania