2014-05-23 11:09

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2014

2) Projekt uchwały ZWZ PKO BP  SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2013 rok

4) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO BP SA

5) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA  za 2013 rok

6) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA

7) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PKO BP SA za 2013

8) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2013 roku oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych

9) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

10) Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013

11) Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  za 2013

12) Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

13) Projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA w sprawie zmiany uchwaly nr 36_2010_zasady wynagradzania RN

14) Projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA w sprawie planu polaczenia PKO BP SA i Nordea SA

15) Plan połaczenia z załącznikami PKO BP SA i Nordea SA_załącznik do uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie połaczenia

16) Projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian statutu PKO BP SA w zwiazku z polaczeniem PKO BP SA i Nordea SA

17) Projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian Statutu PKO BP SA_par 15

18) Projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian Statutu PKO BP SA_par 4

19) Projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian Statutu PKO BP SA_par 24a

20) INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

21) Pełnomocnictwo

22) Wniosek dotyczący zgłoszenia projektów uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad

23) Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ PKO BP  SA zwołanego na 26 czerwca 2014 roku

24) FORMULARZ do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

25) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

26) Sprawozdanie finansowe PKO BP SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

27) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej  PKO BP SA za 2013 rok

28) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

29) Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego PKO BP SA

30) Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO BP SA

31) Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA za rok 2013

 

 

 

Pliki do pobrania