2014-06-26 18:39

                                                                 

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt.  21 i pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego SA („PKO BP SA” lub „Bank”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKO BP SA: Cezarego Banasińskiego, Tomasza Zganiacza, Mirosława Czekaja, Zofię Dzik, Piotra Marczaka, Elżbietę Mączyńską-Ziemacką, Marka Mroczkowskiego, Ryszarda Wierzbę.

 

Zarząd PKO BP SA informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie  § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczebność Rady Nadzorczej na 9 osób.

 

Zarząd PKO BP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku - zwołane na 26 czerwca 2014 r. -  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Jerzego Górę,

- Tomasza Zganiacza,  

- Mirosławę Boryczkę,

- Mirosława Czekaja,

- Zofię Dzik,

- Jarosława Klimonta,

- Piotra Marczaka,

- Elżbietę Mączyńską-Ziemacką,

- Marka Mroczkowskiego.

 

Zgodnie z podjętymi uchwałami Jerzy Góra, Tomasz Zganiacz, Mirosława Boryczka, Mirosław Czekaj, Zofia Dzik, Jarosław Klimont, Piotr Marczak, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Marek Mroczkowski zostali powołani na  następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

 

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:

  1. Pana Jerzego Górę – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
  2. Pana Tomasza Zganiacza - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

 

 

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

 

Jerzy Góra

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W Zarządzie ARP S.A. od 4 stycznia 2010 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując kierownicze stanowiska m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie piastował funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Był Wiceprezesem Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., Zastępcą Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie i Dyrektorem Departamentu w Banku Morskim S.A. Pracował także w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II.

Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych spółek, m. in: Polimex-Mostostal S.A., LZPS Protektor S.A. i Elektrociepłownia Będzin S.A, Euroafrica Sp. z o.o., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A oraz banków: Banku Morskiego S.A. i BIG Banku S.A..

Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystą Uniwersytetu St. Ignatius (UFSIA) w Antwerpii.

 

Tomasz Zganiacz

Doświadczony menedżer, od 2009 jako dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa zajmuje się rynkiem kapitałowym i instytucjami finansowymi. Do czerwca 2009 był prezesem giełdowej spółki deweloperskiej TRITON DEVELOPMENT S.A., a wcześniej m.in. wiceprezesem i dyrektorem finansowym giełdowego ARKSTEEL S.A., kierownikiem działu kredytów banku SOCIETE GENERALE, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami maklerskimi i innymi uczestnikami rynków kapitałowych. Odpowiadał za zarządzanie finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, współtworzył strategie rozwoju. Ma bogate doświadczenie związane z nadzorowaniem spółek prawa handlowego, był członkiem Rady Giełdy. Jest Członkiem Rady Nadzorczej PZU SA. Z wykształcenia inżynier i absolwent podyplomowych studiów MBA.

 

Mirosława Boryczka

Jest dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzania finansami. Od wielu lat kieruje finansami i instytucjami sektora publicznego, zaczynając karierę jako urzędnik służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie pełniła funkcje doradcze, kierownicze i nadzorcze w instytucjach sektora rządowego i samorządowego oraz w sektorze prywatnym, m.in. w Rządowym Centrum Legislacji, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego. Była dyrektorem generalnym Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2007-2008 oraz 2009-2013 jako członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadała m.in. za zarządzanie i zapewnienie płynności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz za zarządzanie Funduszem Rezerwy Demograficznej.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Advanced Management Program w IESE Business School.

 

Mirosław Czekaj

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegły rewident. W styczniu 2007 wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta. W latach 2004-2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami. Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach. W latach 1992-2009 brał udział w pracach rad nadzorczych spółek - w tym jako przewodniczący rady nadzorczej Remondis - Szczecin Sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Centrum Renowacji Sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej MPT Sp. z o.o. w Warszawie. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów.

 

Zofia Dzik

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz certyfikowany członek Association for Project Management (APMP).

W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, odpowiedzialna za sektor ubezpieczeń (Dyrektor Działu Ubezpieczeń) świadcząca usługi doradcze między innymi dla takich podmiotów jak: PZU S.A., PZU Życie S.A., TUiR Warta S.A. Aplico Life S.A., Commercial Union S.A., Gerling S.A., Compensa S.A.,

 Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (realizacja projektu od start upu) oraz Direct Pojistovna w Czechach (wsparcie start upu) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Obecnie Prezes Zarządu założonej Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, której celem jest wsparcie transformacji społecznej w Polsce, autor modelu „Spójnego Przywództwa wspierającego zrównoważony rozwój człowieka, dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty – mającej na celu rozwój przywództwa w oświacie a także członek rad nadzorczych następujących spółek: TU Link4 S.A., ERBUD S.A., oraz PKO Bank Polski.

 

Jarosław Klimont

Jest magistrem prawa oraz magistrem administracji. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1995 r. jest radcą prawnym, a od 1999 r jest  adwokatem.  W latach 1996 - 1999 był syndykiem. Jest specjalistą w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm i podmiotów administracji publicznej. Jest członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie; Echo-Son S.A. w Puławach; Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury Masz-Zap Sp. z o.o. w Puławach).

 

Piotr Marczak

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS). Od 1992 jest związany z Ministerstwem Finansów - obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Długu Publicznego, do którego głównych zadań należy m. in. przygotowywanie strategii zarządzania długiem publicznym, zarządzanie ryzykiem i długiem Skarbu Państwa, zarządzanie środkami walutowymi budżetu państwa, konsolidacja płynności jednostek sektora finansów publicznych. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów o długu publicznym i rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce, a także był wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki PKP Intercity S.A., w przeszłości zasiadał w radach nadzorczych, m. in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Huty Będzin S.A., Huty Stalowa Wola S.A., Stomil Poznań S.A.

 

 

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria). Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1990) oraz Szkole Głównej Handlowej (od 1998) na stanowisku kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (od 2008) oraz kierownika studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”. Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (od 14 czerwca 2013), prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005) także członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2011). W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2005-2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ, w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju, w latach 1990-1991 doradca i konsultant w Polsko-Szwedzkiej Sp. z o.o. SWEA SYSTEM. Odbyła staże naukowo-badawcze m.in. w Niemczech (Uniwersytet Mannheim), Austrii (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Jest trzykrotną stypendystka DAAD oraz autorką, współautorką i redaktorem ok. 200 publikacji oraz ekspertyz z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i  wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”, wydawanego przez PTE i KNE PAN, członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez KNOP SGH, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika International Journal ofSustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.

 

 

Marek Mroczkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS). Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe - Advanced Managment Programme w INSEAD Fontainebleau, Francja. Od 2009 prowadzi działalność doradczą w zakresie zarządzania w MRM Finance. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego MAŻEIKIU NAFTA AB na Litwie. W latach 2005-2006 był Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Finansowym UNIPETROL A.S. w Czechach (od września 2005 kwietnia 2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego). W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego ELANA S.A. w Toruniu. W latach 2001-2002 był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym POLKOMTEL S.A., a między 1994 a 2001 Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem Finansowym PKN ORLEN S.A. Pełnił też funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Eda Poniatowa S.A. (1986-1994). Posiada doświadczenie w pracy organów nadzorczych - zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: ZCH POLICE SA, IMPEXMETAL S.A., ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A., POLKOMTEL S.A., ANWIL S.A., MOSTOSTAL Kraków S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej AZOTY TARNÓW.

 

 

 

Ponadto Zarząd Banku informuje, że:

- żadna ze wskazanych osób nadzorujących nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku; żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej; żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej; żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.