2014-06-26 18:39

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A., w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 937.500.000,00 zł, co stanowi 0,75 zł brutto na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie ustaliło:

 - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 18 września 2014 r.,
-  termin wypłaty dywidendy na 3 października 2014 r.


Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego S.A. t.j. 1.250.000.000 akcji.
Uchwalona wysokość dywidendy pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz zapewni rozwój działalności kredytowej PKO Banku Polskiego. Jest zgodna z ogólnymi rekomendacjami KNF skierowanymi do banków odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok.