2015-05-28 09:25

1) Szczegółowy porządek obrad ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015

2) Projekt uchwały ZWZ PKO BP  SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2014 rok.

4) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO BP SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

5) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA  za 2014 rok.

6) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

7) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PKO BP SA za 2014.

8) Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

9) Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKO BP SA za 2014r.

10)Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKO BP SA  za 2014 r.

11)Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Nordea Bank Polska SA za 2014 r.

12)Projekty uchwał ZWZ PKO BP SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Nordea Bank Polska SA za 2014 r.

13)Projekty uchwal ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian w skladzie Rady Nadzorczej PKO BP SA.

14)Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

15)KNF "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".

16)Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian Statutu PKO BP SA.

17)Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zmian Statut PKO BP SA zgłoszony przez Skarb Państwa.

18)Projekt uchwały ZWZ PKO BP SA w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

19)Uchwała Rady Nadzorczej nr 57_2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

20)Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

21)Wzór pełnomocnictwa osoby fizyczne.

22)Wzór pełnomocnictwa osoby prawne.

23)Formularz dotyczący zgłoszenia projektów uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad.

24)Formularz o umieszczenie okreslonych spraw w porządku obrad.

25)Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

26)Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci PKO BP SA za 2014 r.

27)Sprawozdanie finansowe PKO BP SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

28)Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2014 r.

29)Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowqej PKO BP SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

30)Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego PKO BP SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

31)Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO BP SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

32)Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.

33) Projekty uchwał zgłoszone przez Skarb Państwa 24-06-2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA

Pliki do pobrania