2015-06-24 20:35

Podstawa prawna:

 

§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych do następujących punktów porządku obrad:

  1. do punktu 10 przewidującego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  2. do punktu 11 przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (akcjonariusz przedstawił projekt uchwały oraz autokorektę do projektu uchwały zgłoszonego przez Skarb Państwa w dniu 3 czerwca 2015 r. polegającą na dodaniu w § 1 pkt 5 projektu uchwały, w zdaniu trzecim proponowanego brzmienia § 23 ust. 3 Statutu po wyrazie „obowiązki” wyrazu „Prezesa”).

 

Otrzymane od Skarbu Państwa, jako akcjonariusza, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Pliki do pobrania